Ürün Tanım ve Şartları

Mirora KYS kapsamı Ürün ve Hizmetlerin tanımı, ilintili süreçlerin özet bilgileri, başarı ölçütleri, değerlendirme yöntemleri ve kabul ölçütleri.

Definitions, success and acceptance criteria and evaluation methods of the Products and Services in the scope of Mirora QMS. 


Tanımlar: 

Çeviri İşletmesi: Çeviri Hizmeti Sağlayan Şirket 

Çeviri Hizmet TedarikçisiHT):  Mirora’ya hizmet ya da ürün sağlayan tam gün, yarım gün ya da serbest zamanlı çalışan kişi ya da kurum. 

Serbest ÇHT (Freelance): Mirora dışında bağımsız olarak çalışan HT. (Dış çevirmenler, redaktörler, son okumacılar, alan uzmanları, sayfa tasarımcıları, grafikerler, seslendirmeciler, vb. çeviri ve ilintili hizmetlerin tedarikçileri.

Kurum iç ÇHT: Tüm Mirora çalışanları.

Çeviri: Bir dilden başka bir dile, kaynak metnin tüm biçimsel ve anlamsal özellikleri yansıtılarak hedef dilin ve kültürün özellikleri gözetilerek doğru, tam, tutarlı, akıcı olarak hedef dile aktarılmasıdır.

Redaksiyon: Çevirisi yapılan bir metnin kaynak metinle birebir karşılaştırılarak gerekli değişiklik ve düzeltmelerin yapılmasıdır.

Son Okuma: Çevirisi yapılan bir metnin kaynak metinle gerektiğinde karşılaştırılarak gerekli değişiklik ve düzeltmelerin yapılmasıdır.

Gözden Geçirme: Çevirisi yapılan bir metnin kaynak metinle gerektiğinde karşılaştırılarak eksik ya da yanlış kısımlarının ve metnin tamamının genel olarak değerlendirmesi ve raporlanmasıdır.

Kalite Kontrol (QA): Çevirisi yapılan bir metnin kaynak metinle gerektiğinde karşılaştırılarak eksik ya da yanlış kısımlarının ve metnin tamamının genel olarak değerlendirmesi ve İş Atama Formunda belirtilen ölçütlere göre derecelendirilmesidir

Tarama: En iyi OCR sonucu almaya yeterli kalitede, tercihen 600dpi çözünürlükte baslı belgelerin taranmasıdır.

OCR: Optik Karakter Tanıma, Abby FineReader vb. yazılımlarla üzerine yazılabilir olmayan dosya türlerinden, üzerine yazılabilen dosya türlerine aktarım sürecidir. Aksi İş Atama Formlarında belirtilmediği sürece kaynak metinler MS Word dosyasına tüm biçimsel özellikleri korunarak aktarılacaktır.

Mizanpaj: Çeviri ve/veya redaksiyon ya da diğer süreçlerin öncesinde ve/veya sonrasında kaynak dosyanın sayfa tasarımının sayfa sayıları ve yerleri ve diğer tüm biçimsel özellikleri de dâhil olmak üzere birebir hedef dosyada tekrar yapılmasıdır. Kullanılması gereken yazılım İş Atama Formalarında ayrıca belirtilecektir.

Son Kontrol: Redaksiyonu ve/veya son okuması ve/veya mizanpajı yapılmış dosyaların sayfa tasarımcısı tarafından özellikle mizanpaj özelliklerinin kaynak dosya ile karşılaştırılarak kontrol edilmesi ve gerekirse düzeltme ve değişikliklerin uygulanmasıdır. 

Terminoloji listesi: Mirora, Mirora’nın müşterisi ya da 3. taraflarca özel bir proje ya da bir dizi çeviri projesi için hazırlanmış sık kullanılan ya da alana özgü sözcüklerin ya da sözcük gruplarının kaynak ve hedef dillerde karşılıklarının yazılı olduğu listelerdir.

Bilgisayar Destekli Çeviri Araçları (BDÇ): memoQ, SDL Studio, vb. Bilgisayar Destekli Çeviri bellek programları.

Çeviri Belleği: Yukarıda yazılı türden Bilgisayar Destekli Çeviri yazılımlarıyla üretilen bellekler.

 • Mirora Proje Yöneticisi aşağıdaki ölçütleri değerlendirir ve ürünü bir sonraki sürece sevk edip etmemeye karar verir. Miora’nın talimatları ve genel kuralları çerçevesinde aşağıdaki ölçütlerden herhangi biri karşılanmamışsa, PY çevirmenin gerekli değişiklik ve düzeltmeleri yapmasını, eksiklikleri gidermesini sağlar ya da aynı ya da farklı ÇHT kullanarak gerekli süreçleri yeniden başlatabilir. 

Süreçlerin Başarı ve Kabul Ölçütleri: 

Çeviri: Çevirmen metnin tamamını PO’da yazılı talimatlara ve kurallara göre hedef dile çevirmelidir.

Çeviri sürecinin başarı ve kabul ölçütleri olarak aşağıdaki konular hedef metnin teslim edilmesinden önce kontrol edilmelidir:

 • Zamanında Teslim
 • İmla
 • Doğruluk
 • Terim Listelerine ve Belleklere uyum
 • Hedef metnin tamlığı 
 • Dosya adları ve formatı
 • Kaynak metinde olmayan, hedef metne sehven eklenen notlar, yorumlar, açıklamalar veya eksiltmeler
 • Sayfa tasarımı, fontlar ya da kaynak metindeki diğer özelliklerin korunması
 • Müşterinin, hedef kitlenin, ve kültürünün beklentilerini karşılama, örneğin Yerel metrik sistemin doğru aktarımı, vb.
 • Çevirmen çevrimiçi kontrol listesini doldurmalıdır. online check list 

Redaksiyon / Editing: Redaktör, kaynak metni esas alarak ve “Translation Services Supplier Check Listesini kullanarak çeviriyi kontrol eder, gerekiyorsa düzeltmeler yapar: Redaksiyon sürecinin başarı ve kabul ölçütleri olarak yukarıdaki konular hedef metnin teslim edilmesinden önce kontrol edilmelidir. 

Son Okuma: Son Okuyucu, gerektiğinde kaynak metinle karşılaştırarak çeviriyi kontrol eder, gerekiyorsa düzeltmeler yapar. Sık rastlanan gramer, imla, terim, format, üslup vb. hatalar ayrı bir dosyada ya da teslim yazışmasında metniyle bildirilir.  Son Okuma sürecinin başarı ve kabul ölçütleri olarak yukarıdaki konular ve ilave olarak üslup ve akıcılık hedef metnin teslim edilmesinden önce kontrol edilmelidir.

Gözden Geçirme (QA): Gözden geçiren, hedef metinde düzeltme, değişiklik yapmaz; hedef metnin belirli bir kısmını inceler ve rastlanan gramer, imla, terim, format, üslup vb. hatalar ayrı bir dosyada ya da teslim yazışmasında metniyle bildirilir ya da PO da belirtildiği gibi LQA formu düzenler. Gözden geçirme sürecinin başarı ve kabul ölçütleri LQA formunda ya da PO da yazılıdır.

Genel Kurallar:

 • Dosya adları: Aksi müşteri ya da Mirora tarafından belirtilmemişse dosya adları değiştirilmemelidir.
 • Terminoloji Uyum Formu: Terimler konusunda şüpheye düşüldüğünde, “Term Approval Form” kullanılacaktır.
 • Gizlilik: Yazışmalarda ya da dosyalarda yazılı olsun olmasın tüm kaynak ve hedef metinler, referans dosyalar ve diğer malzemeler GİZLİDİR. 
 • Onay: Terim ve koşullara, fiyatlara, miktarlara, teslim tarihlerine vb. diğer bilgilere itirazınız varsa lütfen en kısa zamanda İlgili Mirora Proje Yöneticisine bildirin, aksi takdirde Mirora kayıtları kabul edilmiş sayılacaktır.


Definitions:

Translation Organization: Company Providing Translation Services.

Translation Service Supplier (TSS): Person or organization providing product or service to Mirora and working full time, part time or freelance.

Freelance TSS: SS working independently from Mirora. Suppliers of translation and related services (such as freelance translators, editors, proofreaders, field experts, page designers, graphic designers, VO talents etc.)

In-house TSS: All Mirora employees.

Translation: Transferring fully, accurately and fluently, the meaning of a text written in a language to another language by successfully reflecting all the format and contextual characteristics of the original text.

Editing: Comparing a translated text with the original one sentence by sentence, and doing necessary corrections and changes.

Proofreading: Comparing a translated text with the original one, if necessary sentence by sentence, and doing necessary corrections and changes.

Review: Reading a translated text and comparing it with the original if and when necessary, evaluating the translated text as a whole, and reporting incorrect or incomplete parts (if any).

Quality Assessment (QA): Reading a translated text and comparing it with the original if and when necessary, evaluating the translated text as a whole, and rating the translation based on the standards indicated on the Work Assignment Form.

Scanning: Scanning printed documents at a sufficient quality to obtain the best OCR result, preferably at 600 dpi resolution.

OCR: Optical Character Recognition is the process of converting from non-editable file types to editable file types using software such as Abby Fine Reader etc. Unless stated otherwise on the Work Assignment Forms, source texts shall be transferred to MS Word file preserving all formatting properties.

Page setting: Reapplying the source document’s page design, page numbers and locations including all other formatting properties identically to the target document before and/or after the translation and/or editing or other processes. The software to be used shall be specifically stated on Work Assignment Forms.

Final Check: Checking the files the editing and/or proofreading and/or page setting of which has been completed, by comparing the page setting properties in particular with the source document and applying correction and amendments if necessary by the page designer.

Terminology List: Lists containing the frequently used or subject-specific words and groups of words in the source and target languages, prepared by Mirora, Mirora’s customer or third parties for a specific project or a series of translation projects.

Translation Tools (CAT): Computer Aided Translation memory programs such as memoQ, Trados, SDLX, Wordfast, StarTransit, DeJaVu, Logoport etc.

Translation Memory: Memory generated by Computer Aided Translation software such as those mentioned above.

 • Mirora Project Manager evaluates below criteria and will determine whether to release the product for the next processes. If any of the below criteria does not meet Mirora instructions&rules, PM makes the translator correct/fix/supply all missing criteria accordingly or start the necessary process(es) from scratch with the same or different TSS. 

Success and Acceptance Criteria of the Processes: 

Translation: Translator should translate the whole document into target language as per the rules and conditions written on the PO.

Below items to be checked before delivering the target text(s) as the criteria of the success of Translation process:

 • On time Delivery 
 • Spelling
 • Accuracy 
 • Consistency of the terminology and the translation memory 
 • Completeness of the target text
 • File names and format
 • Checking erroneously added to the target text any note, comment or explanation not found in the source file and omissions to the target text
 • Protecting page design, fonts and any other similar characteristics of the source file.
 • Meeting the expectations of the customer, target audience and its culture; such as local metric systems etc.
 • Translator should fill in the online check list 

Editing: Editor should check and if necessary, correct the translation, based on the source files, using “Translation Services Supplier Check List.  

Above items to be checked before delivering the target text(s) as the criteria of the success of Translation process.

Proofreading: Proofreader should check and correct the target text if necessary comparing with the original text. Typical grammar, spelling, terminology, format, style, etc. errors be reported in a separate file or in the delivery message. Above items and additionally style and fluency to be checked before delivering the target text(s) as the criteria of the success of Translation process.

Review (QA): Reviewer should just read predetermined parts of the target text, and not change or correct the errors, but he/she should report typical grammar, spelling, terminology, format errors in a separate file or fill the LQA form as per PO instructions. The criteria of the success of QA (review process are written in the PO or in the LQA form. 

General Rules:

 • File names: Unless otherwise instructed by Mirora or her client, file names MUST NOT be changed.
 • Using Term Approval form: In case of any doubts about the terms, “Term Approval Form” should be used 
 • Confidentiality: All source, target and reference files and materials are strictly confidential even if it is not said so on the files. 
 • Confirmation: If you have objections to the terms, conditions, prices, quantities, delivery dates, other information etc., warn related Mirora Project Manager as soon as possible; otherwise Mirora records are deemed to be accepted.