Mirora Translation

Ürün Tanımları ve Kabul Şartları

Mirora Yayın no :YAY34_ Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi / Yayın tarihi: 31/07/2004 / Revizyon: 2017_04 Mirora KYS kapsamı Ürün ve Hizmetlerin tanımı, ilintili süreçlerin özet bilgileri, başarı ölçütleri, değerlendirme yöntemleri ve kabul ölçütleri.

Tanımlar:

Çeviri İşletmesi : Çeviri İşletmesi: Çeviri Hizmeti Sağlayan Şirket.

Çeviri Hizmet Tedarikçisi (ÇHT) : Mirora’ya hizmet ya da ürün sağlayan tam gün, yarım gün ya da serbest zamanlı çalışan kişi ya da kurum.

Serbest ÇHT (Freelance) : Mirora dışında bağımsız olarak çalışan hizmet tedarikçisi. (Dış çevirmenler, redaktörler, son okumacılar, alan uzmanları, sayfa tasarımcıları, grafikerler, seslendirmeciler, vb. çeviri ve ilintili hizmetlerin tedarikçileri.

Kurum içi ÇHT : Tüm Mirora çalışanları.

Çeviri : Bir dilden başka bir dile, kaynak metnin tüm biçimsel ve anlamsal özellikleri yansıtılarak hedef dilin ve kültürün özellikleri gözetilerek doğru, tam, tutarlı, akıcı olarak hedef dile aktarılmasıdır.

Redeksiyon : Çevirisi yapılan bir metnin kaynak metinle birebir karşılaştırılarak gerekli değişiklik ve düzeltmelerin yapılmasıdır.

Son Okuma : Çevirisi yapılan bir metnin kaynak metinle gerektiğinde karşılaştırılarak gerekli değişiklik ve düzeltmelerin yapılmasıdır.

Gözden Geçirme : Çevirisi yapılan bir metnin kaynak metinle gerektiğinde karşılaştırılarak eksik ya da yanlış kısımlarının ve metnin tamamının genel olarak değerlendirmesi ve raporlanmasıdır.

Kalite Kontrol (QA) : Çevirisi yapılan bir metnin kaynak metinle gerektiğinde karşılaştırılarak eksik ya da yanlış kısımlarının ve metnin tamamının genel olarak değerlendirmesi ve İş Atama Formunda belirtilen ölçütlere göre derecelendirilmesidir.

Tarama :En iyi OCR sonucu almaya yeterli kalitede, tercihen 600dpi çözünürlükte baslı belgelerin taranmasıdır.

OCR : Optik Karakter Tanıma, Abby FineReader vb. yazılımlarla üzerine yazılabilir olmayan dosya türlerinden, üzerine yazılabilen dosya türlerine aktarım sürecidir. Aksi İş Atama Formlarında belirtilmediği sürece kaynak metinler MS Word dosyasına tüm biçimsel özellikleri korunarak aktarılacaktır.

Mizanpaj : Çeviri ve/veya redaksiyon ya da diğer süreçlerin öncesinde ve/veya sonrasında kaynak dosyanın sayfa tasarımının sayfa sayıları, yerleri ve diğer tüm biçimsel özellikleri de dâhil olmak üzere, birebir hedef dosyada tekrar yapılmasıdır. Kullanılması gereken yazılım İş Atama Formalarında ayrıca belirtililir.

Son Kontrol : Redaksiyonu ve/veya son okuması ve/veya mizanpajı yapılmış dosyaların sayfa tasarımcısı tarafından özellikle mizanpaj özelliklerinin kaynak dosya ile karşılaştırılarak kontrol edilmesi ve gerekirse düzeltme ve değişikliklerin uygulanmasıdır.

Terminoloji Listesi : Mirora, Mirora’nın müşterisi ya da 3. taraflarca özel bir proje ya da bir dizi çeviri projesi için hazırlanmış, sık kullanılan ya da alana özgü sözcüklerin ya da sözcük gruplarının kaynak ve hedef dillerde karşılıklarının yazılı olduğu listelerdir.

Bilgisayar Destekli Çeviri Araçları (BDÇ) : MemoQ, SDL Studio, vb. Bilgisayar Destekli Çeviri bellek programları.

Çeviri Belleği (TM) : Yukarıda yazılı türden Bilgisayar Destekli Çeviri yazılımlarıyla üretilen bellekler.

Mirora Proje Yöneticisi aşağıdaki ölçütleri değerlendirir ve ürünü bir sonraki sürece sevk edip etmemeye karar verir. Miora’nın talimatları ve genel kuralları çerçevesinde aşağıdaki ölçütlerden herhangi biri karşılanmamışsa, PY çevirmenin gerekli değişiklik ve düzeltmeleri yapmasını, eksiklikleri gidermesini sağlar ya da aynı veya farklı ÇHT kullanarak gerekli süreçleri yeniden başlatabilir.

Süreçlerin Başarı ve Kabul Ölçütleri:

Çeviri :

Çevirmen metnin tamamını PO’da yazılı talimatlara ve kurallara göre hedef dile çevirmelidir.

Çeviri sürecinin başarı ve kabul ölçütleri olarak aşağıdaki konular hedef metnin teslim edilmesinden önce kontrol edilir:

  • Zamanında Teslim
  • İmla
  • Doğruluk
  • Terim listelerine ve belleklere uyum
  • Hedef metnin tamlığı
  • Dosya adları ve formatı
  • Kaynak metinde olmayan, hedef metne sehven eklenen notlar, yorumlar, açıklamalar veya eksiltmeler
  • Sayfa tasarımı, fontlar ya da kaynak metindeki diğer özelliklerin korunması
  • Müşterinin, hedef kitlenin, ve kültürünün beklentilerini karşılama, örneğin Yerel metrik sistemin doğru aktarımı, vb. Çevirmen yukarıda yazılı konuları kapsayan çevrimiçi kontrol listesini her iş teslimatında doldururur.

Redaksiyon / Editing:

Redaktör, kaynak metni esas alarak ve “Çeviri Hizmetleri Tedarikçisi Kontrol listesini” kullanarak çeviriyi kontrol eder, gerekiyorsa düzeltmeler yapar: Redaksiyon sürecinin başarı ve kabul ölçütleri olarak yukarıdaki konular hedef metnin teslim edilmesinden önce kontrol edilir. Son Okuma:Son Okuyucu, gerektiğinde kaynak metinle karşılaştırarak çeviriyi kontrol eder, gerekiyorsa düzeltmeler yapar. Sık rastlanan gramer, imla, terim, format, üslup vb. hatalar ayrı bir dosyada ya da teslim yazışmasında metniyle bildirilir. Son Okuma sürecinin başarı ve kabul ölçütleri olarak yukarıdaki konular ve ilave olarak üslup ve akıcılık hedef metnin teslim edilmesinden önce kontrol edilir. Gözden Geçirme (QA):Gözden geçiren, hedef metinde düzeltme, değişiklik yapmaz; hedef metnin belirli bir kısmını inceler ve rastlanan gramer, imla, terim, format, üslup vb. hatalar ayrı bir dosyada ya da teslim yazışmasında metniyle bildirilir ya da PO da belirtildiği gibi LQA formu düzenler. Gözden geçirme sürecinin başarı ve kabul ölçütleri LQA formunda ya da PO da yazılıdır

Genel Kurallar:

 1. Dosya Adları: Aksi müşteri ya da Mirora tarafından belirtilmemişse dosya adları değiştirilmez.
 2. Terminoloji Uyum Formu: Terimler konusunda şüpheye düşüldüğünde, “Term Approval Form” kullanılır.
 3. Gizlilik:Yazışmalarda ya da dosyalarda yazılı olsun olmasın tüm kaynak ve hedef metinler, referans dosyalar ve diğer malzemeler GİZLİDİR
 4. Onay: Terim ve koşullara, fiyatlara, miktarlara, teslim tarihlerine vb. diğer bilgilere yapılabilecek itirazlar mümkün olan en kısa zamanda ilgili Mirora Proje Yöneticisine ya da doğrudan info@mirora.com adresine bildirilmelidir, aksi takdirde Mirora kayıtları kabul edilmiş sayılır.